ایجاد تیکتاگر شما در مرکز آموزش ما راه حلی برای مشکلتان پیدا نمیکنید، میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست/تیکت خود را ارسال کنید. توجه داشته باشید انتخاب بخش/دپارتمان درست میتواند باعث شود که خیلی سریعتر به درخواست شما پاسخ داده شود!


 فرو‌ش/مالی

ارسال تیکت در رابطه با خرید سرویس جدید، مشکل در مراحل سفارش و پرداخت، تمدید سرویس، ارتقاء سرویس و...

 پشتیبانی فنی

ارسال تیکت در رابطه با ریلود سرویس، تغییر/نصب سیستم عامل، مشکل اتصال، اشتباه بودن دسترسی، بکاپ و...

 ثبت شکایت

ارسال تیکت در رابطه با نارضایتی از کیفیت سرویس ها و خدمات، پشتیبانی ضعیف و...

 پیشنهادات و انتقادات

پیشنهادات و انتقادات شما باعث بهتر شدن کیفیت سرویس ها و خدمات ما میشود...!